دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : پرویز   کردوانی

پست الکترونیکی : p-kardovani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : کشاورزی عمومی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی جغرافیا

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1381/02/01

پرویز کردوانی

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

^